Privātuma politika

Personas datu aizsardzības politika

Personas datu aizsardzības politikas publicēšanas mērķis ir izskaidrot, kādus datus mēs iegūstam no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, un kā šī informācija tiek izmantota.

I. Vispārīgie noteikumi

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – Politika) ir oficiāls SIA “Realweb Latvia” (reģistrācijas numurs 40103717571, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs LV40103717571), ar adresi, Rīga, Klijānu 21-3, LV-1012, Latvija (turpmāk tekstā – Uzņēmums) dokuments, kas nosaka, kā mēs apstrādājam un izmantojam mūsu tīmekļa vietnes www.realweb.lv (turpmāk – Vietne) apmeklētāju, kuri izmanto Uzņēmuma pakalpojumus un informāciju (turpmāk – Lietotāji), personas datus.

Šīs politikas mērķis ir nodrošināt cilvēka aizsardzību, apstrādājot viņa personas datus.

Mēs cienām visu mūsu Vietnes Lietotāju personas datu konfidencialitāti. Visi Vietnes apmeklējuma laikā savāktie personas dati tiks izmantoti tikai, lai uzlabotu Vietnes kvalitāti kopumā vai apstrādātu Jūsu pieprasījumus (tostarp, lai informētu par jauniem Uzņēmuma pakalpojumiem).

Šī Politika reglamentē jebkura veida personas datu un personiska rakstura informācijas par Vietnes Lietotājiem un Uzņēmuma pakalpojumiem apstrādi, ieskaitot jebkādas darbības (operācijas) vai darbību (operāciju) kopumu, kas ar personas datiem veiktas, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez šādiem līdzekļiem, tostarp personas datu vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, labošanu), izgūšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu (izplatīšanu, piegādi, piekļuves nodrošināšanu), personificēšanu, bloķēšanu, personas datu dzēšanu un iznīcināšanu.

II. Personas datu vākšana

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas saistības pret mūsu Lietotājiem un klientiem saskaņā ar mūsu noslēgtajiem līgumiem, vienošanām, kā arī sakarā ar Uzņēmuma Vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu.

Lai apskatītu Vietni, nav obligāti jānorāda personiska informācija un personas dati, tomēr nenorādot savu kontaktinformāciju, nevarēsiet saņemt no mums Jums adresētu informāciju un atstāt paziņojumu par pakalpojumu sniegšanas pieprasījumu, lai mēs varētu Jums atzvanīt.

Mūsu Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai ar viņu piekrišanu.

Savus personas datus pats Lietotājs sniedz brīvprātīgi, viņa paša interesēs aizpildot reģistrācijas veidlapu Uzņēmuma Vietnē.

Ar personas datiem saprot jebkādu informāciju, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu) un kuru var izmantot, lai identificētu konkrētu personu vai saistību ar viņu.

Uzņēmums veic šādu Lietotāju personas datu apstrādi:

 • vārds, uzvārds;
 • elektroniskā pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

Personas datos var iekļaut arī papildu informāciju, kuru Lietotāji iesniedz pēc Uzņēmuma lūguma, kad tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums vai pēc savas vēlēšanās.

Mūsu mērķis ir saglabāt precīzus Lietotāja datus un tos atjaunināt. Mēs centīsimies savlaicīgi atjaunot informāciju un neglabāt datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.

Mēs nepārbaudām Lietotāju iesniegto personas datu pareizību, tomēr pieņemam, ka Lietotājs sniedz pareizu un pietiekamu personisko informāciju, kā arī šo informāciju atjaunina.

Jums ir tiesības zināt, kāda Jūsu personiskā informācija ir Uzņēmumam. Jūs varat patstāvīgi jebkurā laikā mainīt (atjaunināt, papildināt) Jūsu sniegto personisko informāciju vai tās daļu Vietnē, vai ar attiecīgu pieprasījumu griežoties pie Uzņēmuma.

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no mūsu datu bāzes. Saņemot šādu pieprasījumu, mēs Jūsu personas datus izdzēsīsim trīs dienu laikā.

III. Personas datu uzglabāšana un izmantošana

 • Visi personas dati, kurus Jūs sniedzat mūsu Vietnes apmeklējuma laikā, tiks saglabāti īpaši aizsargātā serverī un apstrādāti, izmantojot automatizētas sistēmas, izņemot gadījumus, kad personas datu manuāla apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvo aktu prasības vai sniegtu pakalpojumus.

  Lietotāju personas dati un informācija tiks glabāta tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tā iesniegta, izņemot gadījumus, kad ilgāks datu un informācijas uzglabāšanas laiks ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  Uzņēmums var izmantot jūsu personisko informāciju šādiem nolūkiem:

  • lai Jūs identificētu kā mūsu Vietnes Lietotāju;
  • lai mēs varētu Jums atzvanīt un pastāstīt par mūsu pakalpojumiem un to izmantošanu;
  • lai mūsu Vietnes apmeklēšanu padarītu ērtāku;
  • lai mēs varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī attīstīt kaut ko jaunu;
  • lai pakalpojumu sniegšanas laikā mēs varētu sazināties ar Jums un varētu nosūtīt Jums paziņojumus un informāciju par pakalpojumiem, kā arī atbildēt uz Jūsu jautājumiem;
  • lai mēs laiku pa laikam varētu veikt statistiskos un analītiskos pētījumus reklāmas un Vietnes apmeklētības jomā, pamatojoties uz bezpersonisku personiski sniegtu informāciju;
  • lai mēs varētu piedāvāt Jums to reklāmu, kas visprecīzāk atbilstu Jūsu interesēm un vajadzībām (mērķa reklāma).

  Uzņēmuma darbiniekiem ir piekļuve Jūsu personas datiem tikai tiktāl un tādos apmēros, cik tas nepieciešams viņu darba funkciju, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, veikšanai. Turklāt mēs stingri ievērojam visus darba ar personas datiem noteikumus.

  Mēs saglabājam Lietotāju personas datu konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad Jūs paši sniedzat informāciju par sevi, lai tai piekļūtu trešās personas.

  Mēs rūpējamies arī par datu drošību, lai novērstu, ka tiem nesankcionēti piekļūst citas personas.

IV. Personas datu pārsūtīšana un apstrāde

 • Mēs nepārsūtam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot turpmāk minētos gadījumus.

  Pārsūtīt Lietotāja personiskos datus ir iespējams tikai tajos gadījumos, ja:

  • lietotājs ir izteicis savu piekrišanu šādām darbībām;
  • pārsūtīšana ir nepieciešama saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Lietotājam;
  • pārsūtīšana ir nepieciešama pēc Latvijas pilnvarotu valsts iestāžu pieprasījuma tikai uz tādiem nosacījumiem un tādā kārtībā, kas noteikta Latvijas normatīvajos aktos.
  • pārsūtīšana notiek Uzņēmuma reorganizācijas, pārdošanas vai cita veida Uzņēmuma biznesa nodošanas trešajām personām gadījumos, turklāt ieguvējam pāriet visas saistības ievērot šīs Politikas noteikumus;
  • lietotājs pats ir devis norādījumus un no Lietotāja paša ir saņemta piekrišana tam, ka dati tiek pārsūtīti trešajām personām – darījuma partneriem. Darījuma partneri turklāt apņemas nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par Lietotāju.

  Mēs bloķēsim Jūsu personas datus no Jūsu pieprasījuma brīža vai pēc pilnvarotas personas datu subjektu aizsardzības iestādes pieprasījuma, ja tiks noskaidrots, ka personas dati nav ticami vai ar tādiem datiem tiek veiktas prettiesiskas darbības.

V. Personas datu iznīcināšana

 • Uzņēmums trīs dienu laikā iznīcina Lietotāja personas datus, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei vai vienkārši vēlaties tos dzēst.

VI. Personas datu aizsardzība

 • Mūsu Uzņēmums veic nepieciešamus un saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju personas datu lietotājus – tostarp juridiskos, organizatoriskos, administratīvos, tehniskos un fiziskos Lai nodrošinātu Lietotāja personas datu aizsardzību no nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modifikācijas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām nelikumīgām trešo personu darbībām. Datu drošību īsteno ar programmatūrutīkla aizsardzībai.

  Mēs varam garantēt Jūsu personas datu drošību tikai tad, kad izmantojat mūsu Vietni. Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietnēm, uz kurām Lietotājs var pārvietoties, sekojot saitēm Vietnes izmantošanas vai Uzņēmuma pakalpojumu, tostarp sociālo tīklu, izmantošanas procesā. Esiet piesardzīgs, strādājot ar citām vietnēm. Trešās puses tīmekļa vietnes var savākt un pieprasīt no Lietotāja citu personisko informāciju, kā arī izmantot to saviem nolūkiem. Trešo pušu tīmekļa vietņu darbības regulē noteikumi par šādu vietu apstrādi ar personas datiem. Trešo pušu tīmekļa vietņu darbības regulē darba kārtības noteikumi ar personālajiem datiem šajās tīmekļa vietnēs.

VII. Informācijas, kas nav personiska, vākšana un izmantošana

 • Pārlūkojot mūsu Vietni, lasot tekstu tās lapās un lejupielādējot citu informāciju, tiek automātiski reģistrēti daži dati par datoru, no kura jūs pārlūkojat Vietni.

  Šī informācija neko mums nepastāsta par Jums personīgi un nav personiska (tas ir, to nevar saistīt ar konkrētu personu). Tā tikai ļauj mums noteikt Vietnes atsevišķu lapu apmeklētību, kā arī noskaidrot izmantoto datoru un programmatūras nodrošinājumu. Pateicoties tam, mēs varam pastāvīgi uzlabot Vietni un padarīt to Jums ērtāku un noderīgāku.

  Šāda informācija palīdz vākt sīkdatnes, kuru izmantošana tiks aprakstīta turpmāk tekstā.

Apskatot Vietni, mēs apkopojam šādus datus:

  • vietnes apmeklējuma datums un laiks;
  • lapu apmeklējumu skaits, to nosaukumi un apskates ilgums;
  • interneta domēna vārds (visbiežāk tas ir uzņēmuma, kas nodrošina piekļuvi internetam vai organizācijas, kurā Jūs strādājat, nosaukums), kā arī IP adrese, kas piešķirta datoram, lai piekļūtu internetam;
  • pārlūkprogrammas tips (piemēram, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox) un operētājsistēma (piemēram, Windows 7 vai Mac OS);
  • ierīces veids, no kura jūs apmeklējāt Vietni (dators, planšetdators, mobilā ierīce vai citādi) un tās modelis (mobilajām ierīcēm);
  • vietne, no kuras Jūs veicāt pāreju uz mūsu Vietni (piemēram, Google, ja atrodat mūsu Vietni, izmantojot meklētājprogrammu).

  SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

  Uzņēmums izmanto tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes un pikseļu tagus, lai atvieglotu mūsu Vietnes izmantošanu un sniegtu vispiemērotāko saturu. Zemāk atradīsiet paskaidrojumus, kas ir sīkdatnes, kādam nolūkam tās izmanto Uzņēmuma Vietnē un kā nepieciešamības gadījumā tās pārvaldīt vai dzēst.

Kas ir sīkdatne?

  • Gandrīz visas tīmekļa vietnes izmanto sīkdatņu tehnoloģiju. Sīkdatne ir neliela datne, ko izmanto, lai saglabātu interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Pirmajā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē šī datne tiek lejupielādēta, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Nākamajā reizē, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, pārlūks var pārbaudīt saistīto sīkdatni (tas ir, saturošo tīmekļa vietnes nosaukumu) un izmantot šīs sīkdatnes datus, nosūtot atpakaļ uz tīmekļa vietni. Tas ļauj noteikt, vai tīmekļa vietne jau ir apmeklēta no šīs pārlūkprogrammas, un dažos gadījumos mainīt attēloto saturu.

   Mūsu Vietnē mēs izmantojam gan savas sīkdatnes, gan trešo pušu analītiskos rīkus datu vākšanai, piemēram, Google Analytics, Yandex.Metrica, DoubleClick, TEXTUS.Pro, AdHands, Livetex, Garpun, CoMagic. Šie pakalpojumi palīdz apkopot informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu Vietni, un var arī savākt papildu informāciju (uz dzimumu, vecumu un lietotāju vēlmēm) un darīt to parastā vai anonīmā veidā, kas iekļauj visus Vietnes apmeklētājus.

   Mēs izmantojam sīkdatnes, kuras ir instalētas no daudziem domēniem. Turpmāk ir norādīti šādu domēnu piemēri.

   • realweb.lv
   • google.com
   • facebook.com
   • doubleclick.net
   • tiktok.com
   • microsoft.com

    

  • Sīkdatņu priekšrocības

   Dažas sīkdatnes ir ļoti noderīgas, jo tās var atvieglot tīmekļa vietnesturpmāku izmantošanu. Ja izmantojat vienu un to pašu ierīci un Web pārlūkprogrammu, ko iepriekšējā apmeklējuma laikā, Vietne var atcerēties Jūsu iestatījumus un parādīt saturu, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm un vajadzībām.

Neviena no mūsu Vietnē izmantotajām sīkdatnēm nevāc personisku informāciju par Lietotājiem.

Sīkdatņu kategorijas

Mūsu Vietnē mēs izmantojam šādu kategoriju sīkdatnes:

1. kategorija – absolūti nepieciešamas sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai skatītos Vietni un lietotu tās funkcijas.

2. kategorija – ekspluatācijas sīkdatnes.

Sīkdatnes savāc informāciju par Vietnes izmantošanu, piemēram, par biežāk apmeklētajām lapām. Šādus datus var izmantot mūsu Vietnes optimizēšanai un navigācijas vienkāršošanai. Šīs sīkdatnes izmanto arī mūsu partneri, lai noteiktu, vai esat pārcēlies uz mūsu Vietni no partnera vietnes, vai izmantojāt mūsu pakalpojumus, apmeklējot Vietni. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas, lai vāktu personisko informāciju. Visa informācija, kas savākta ar to palīdzību, ir paredzēta statistikas vajadzībām un paliek anonīma.

3. kategorija – funkcionālas sīkdatnes.

Sīkdatnes savāc informāciju par Vietnes izmantošanu, piemēram, par biežāk apmeklētajām lapām. Šādus datus var izmantot mūsu Vietnes optimizēšanai un navigācijas vienkāršošanai. Šīs sīkdatnes izmanto arī mūsu partneri, lai noteiktu, vai esat pārcēlies uz mūsu Vietni no partnera vietnes, vai izmantojāt mūsu pakalpojumus, apmeklējot Vietni. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas, lai vāktu personisko informāciju. Visa informācija, kas savākta ar to palīdzību, ir paredzēta statistikas vajadzībām un paliek anonīma.

Kontrole un sīkdatņu izdzēšana

 • Ja vēlaties izmainīt veidu, kā izmantot sīkdatņu pārlūkprogrammu, tostarp bloķējot vai izdzēšot sīkdatnes no vietnēm, Jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja atvienojat, izdzēšat vai atsakāties no sīkdatnes, dažas Vietnes funkcijas vai iespējas var kļūt nepieejamas.

  Lai pārvaldītu sīkdatnes, lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums pieņemt vai noraidīt visas sīkdatnes vai arī pieņemt tikai dažus sīkdatņu tipus, vai arī prasa Jums apstiprināt nepieciešamo darbību katru reizi, kad Vietne vēlas saglabāt sīkdatni. Turklāt Jūsu ierīce saglabātās sīkdatnes var ļoti vienkārši izdzēst, izmantojot pārlūkprogrammu.

  Kontroles un sīkdatņu dzēšanas process atkarīgs no Jūsu lietotās tīmekļa pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu, kā to izdarīt ar konkrētu pārlūkprogrammu, izmantojiet iekšējo pārlūkprogrammas informāciju vai apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.aboutcookies.org, kurā ir sniegti padziļināti skaidrojumi par sīkdatņu kontroli un izdzēšanu lielākajai daļai pārlūkprogrammu.

VII. Informācijas, kas nav personiska, vākšana un izmantošana

 • Jūs varat nosūtīt mums pieprasījumus, kas saistīti ar personas datu izmantošanu, kā arī paziņojumus par piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšanu rakstiski uz šādu adresi:

  Rīga, Klijānu 21-3, LV-1012, Latvija.

  Jūsu pieprasījumā jāiekļauj savas pases vai cita personu apliecinošu dokumenta dati un informācija, kas apliecina, ka mūsu Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus (piemēram, atsauci uz aizpildītu veidlapu Vietnē) un parakstu vai jūsu pārstāvja parakstu. Lūgumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta formā un parakstīt ar elektronisko parakstu.

  Uzņēmums apņemas izskatīt pieprasījumu un nosūtīt atbildi uz Jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

IX. Nobeiguma noteikumi

 • Jūs piekrītat šīs Politikas noteikumiem, ja Jūs apmeklējat Uzņēmuma Vietni un iesniedzat savus personiskos datus un informāciju, aizpildot Vietnē veidlapu.

  Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, lai turpinātu uzlabot sistēmu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi Lietotāju paziņotajiem personas datiem. Ja tiek veiktas izmaiņas Politikā, mūsu Politiku publicē Uzņēmuma Vietnē ar vispārēju piekļuvi. Šī Politika neattiecas uz darbībām, ko ar interneta resursiem veikušas trešās personas.

X. Atsauksmes

 • Visus ierosinājumus un jautājumus, kas saistīti ar šo Politiku un/vai Vietnes darbību jānosūta SIA “Realweb Latvia uz elektroniskā pasta adresi info@realweb.lv vai uz adresi: Rīga, Klijānu 21-3, LV-1012, Latvija.

PIETEIKTIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI